IP tėvams

 

Maždaug prieš šimtą metų A. Adleris pradėjo mokyti ir šviesti tėvus bei mokytojus, remdamasis savo įsitikinimu, kad tai – greičiausias ir patikimiausias kelias, sukuriantis pagrindus sveikam ir sėkmingam asmens integravimuisi į visuomenę, gyvenimo uždavinių sprendimui ir bendrai, visuomenės psichologinės sveikatos stiprinimui. A. Adlerio mėgiamiausias švietimo metodas – atviros paskaitos. Jo pasekėjai, remdamiesi jo idėjomis ir teorija, sukūrė tėvų mokymo programas – tėvų grupes, kurių metu tėvai pagrindinių vaikų auklėjimo principų išmoksta per praktiką, susietą su teorija. Šiuo metu tėvų grupės populiarus ir paplitęs tėvų švietimo metodas įvairiose pasaulio šalyse, įgijęs daug formų ir neretai „pamiršęs“ savo istorinę praeitį. Tačiau iškilusius tėvystės iššūkius tėvai sprendžia asmeninių konsultacijų metu. Individualioji psichologija tėvams, tai susitikimai pagrįsti Alfred Adler, Rudolf Dreikurs ir kitų, individualiosios psichologijos autorių ir praktikų idėjomis. 

Individualiosios psichologijos principai lydi kiekvieną susitikimą su tėvais: čia pabrėžiama šeimos svarba žmogaus raidai, tėvų ir vaikų lygybė, jų abipusė pagarba, kiekvienam vaikui būdingas individualus buvimo pasaulyje būdas, kuriam įtakos turi vaiko gimimo eiliškumas, neįsisąmoninti netinkamo elgesio tikslai, tam tikram amžiaus tarpsniui būdingi gebėjimai, vystymosi užduotys ir iš jų kilę sunkumai, auklėjimo stiliai, šeimos atmosfera ir pasekmių svarba. 

Konsultavimo eigoje tėvai gali gauti namų darbus, kuriuos gali atlikti susitikimų metu arba namuose. Tai reikalinga tam, kad būtų formuojami įgūdžiai, skatinama diskutuoti ir dalintis sava patirtimi, tėvai tikrinasi kiek teorija veikia vaikų auklėjimo principus. 

Konsultacijų tikslas – sukurti sąlygas patiems tėvams pamatyti save savo vaikų akimis, pastebėti santykius „iš šalies“, patiems ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus. 

Konsultacijų metu skatinama tėvus analizuoti šiomis temomis: 

  • Geresnis savęs ir vaiko supratimas;
  • Priklausymo jausmas;
  • Gimimo eiliškumo įtaka vaiko asmenybei, bendravimo ir elgesio stiliui;
  • Savo gyvenimo stiliaus, įsitikinimų ir jausmų pažinimas;
  • Vaiko ir savęs padrąsinimas;
  • Kalbėjimasis su vaiku ir jo klausymas;
  • Pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti;
  • Nuosekli ir pagrįsta drausmė ir mokymas;
  • Klaidingi vaiko elgesio tikslai;
  • Šeimos atmosferos svarba. 

Vienintelė sąlyga, būtina tam, kad tėvų konsultacijos būtų sėkmingos – ateidami į konsultacijas, tėvai turi norėti suprasti savo vaikus ir rasti atsakymą į klausimą „kaip“.

Praktinė nauda tėvams. Tėvams išmokus ramiai išreikšti savo emocijas, susijusias su vaikų netinkamu elgesiu, dažnai vaikai ima gerbti tėvų jausmus ir tampa labiau bendradarbiaujantys. Taip pat vaikai išmoksta tinkamų būdų išreikšti savo jausmus. Kelias link derybų nesutarimo atvejais yra grindžiamas išreiškiant jausmus ir juos girdint.  

Įvairių užsienyje atliktų tyrimų duomenimis, vaikų elgesys, kai tėvai pradeda taikyti individualios psichologijos principus šeimoje, pasikeičia: jie ima labiau pasitikėti savimi ir tėvais, dažniau prisiima atsakomybę už savo elgesį, o tai leidžia namuose sukurti ramesnę ir jaukesnę, bendravimui palankesnę šeimos aplinką.

Tėvai konsultacijose ieško ir atranda geresnius bendravimo su vaikais būdus, pradeda suprasti ir įvertinti skirtumą tarp žodžių, kurie nudrąsina, ir žodžių, kurie suteikia drąsos; tarp žodžių, sukeliančių priešiškumą, ir tų, kurie kviečia bendradarbiauti; tarp žodžių, po kurių vaikas nebegali galvoti ir susikaupti, ir žodžių, išlaisvinančių natūralų troškimą mokytis. Tėvai geriau supras, kas iš tiesų vyksta vaiko pasaulyje, apie savo vaikus žinos šį tą daugiau nei jų pasiekimus mokykloje, popamokinėje veikloje, elgesį namuose. Išmoks geriau atpažinti, kada jų vaikas liūdnas, ar linksmas ir ką jis jaučia įvairiose situacijose. Tėvai išmoks nesutarimus tarp vaikų spręsti atviru ir pagarbiu bendravimu. Atras metodus, padrąsinančius vaikus priimti save tokius, kokie jie yra, ir patikėti tuo, kokiais jie gali tapti. Susipažns su gyvenimo stiliaus sąvokomis ir pamatys kokią tai turi įtaką žmonių santykiams. Visa tai, tėvai taikys savo šeimos santykiuose, santykiuose su kolegomis kitais jų aplinkos žmonėmis.